Etusivu    Palvelut    Tekniset ratkaisut    Tulevaisuus    Ota yhteyttä   Rekisteriseloste               
in englishsuomeksi

 :: Rekisteri- ja tietosuojaseloste ::

AinaPay Oy:n mobiilimaksupalveluiden asiakasrekisteri

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste sekä ohjeet rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeuden käyttämiseksi.

REKISTERINPITÄJÄ

AinaPay Oy
www.AinaPay.fi
Y-tunnus: 1636595-2
Osoite: Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo
Puh: 020 1553 070
Fax: 020 1553 072

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Aki Peuralahti
Yhteystiedot: samat kuin yllä mainitut rekisterinpitäjän yhteystiedot

REKISTERIN NIMI

AinaPay Oy:n mobiilimaksupalveluiden asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhteen perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella tapahtuva AinaPay Oy:n mobiilimkasupalveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä ylläpidetään ja rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään AinaPay Oy:n mobiilimaksupalvelun asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi.

AinaPay Oy käyttää rekisterissä olevia tietoja seuraavien tehtäviensä hoidossa:

1. AinaPay Oy ottaa vastaan ja käsittelee asiakkaiden mobiilimaksutapahtumia koskevia reklamaatioita ja huolehtii maksupalvelun virheiden johdosta asiakkaille maksettavista puheluveloitusten hyvityksistä.

2. AinaPay Oy ottaa vastaan ja käsittelee asiakkaiden mobiilimaksujen väärinkäytöksiä koskevia ilmoituksia ja tarvittaessa selvittää asiakkaan pyynnöstä tämän gsm-liittymälaskulle kirjatut mobiilimaksuveloitukset. Väärinkäytösten estämiseksi AinaPay Oy voi tarvittaessa estää oman palvelunsa käytön tietystä gsm-liittymänumerosta.

3. AinaPay Oy voi asettaa mobiilimaksulla ostettavien tuotteiden määriä koskevia ostorajoja. Tällaiset ostorajat voivat perustua esimerkiksi AinaPay Oy:n ja mobiilimaksulla ostettavien tuotteiden myyjäyhtiöiden välisiin sopimuksiin, viranomaisten määräyksiin tai alaikäisen gsm-liittymänkäyttäjän huoltajan vaatimukseen.

4. AinaPay Oy:n tehtäviin kuuluu myös aktiivinen asiakassuhteiden hoito, mobiilimaksupalvelujen jatkuva kehittäminen, tarjoaminen ja markkinointi sekä palveluun liittyvistä asiakkaiden kannalta tärkeistä tiedoista informoiminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan seuraavia tietoja:
- Palvelunkäyttäjän matkapuhelinnumero ja matkapuhelinoperaattori.
- Tapahtumatiedot tehdyistä ostoksista.
- Mahdolliset palvelun käytön estot ja/tai rajoitukset.
- Mahdolliset palvelunkäyttäjältä saadut suoramarkkinointiluvat/-kiellot.

Lisäksi rekisteriin voidaan palvelunkäyttäjän ja alaikäisen palvelunkäyttäjän huoltajan nimenomaisella suostumuksella, ilmoituksella ja/tai pyynnöstä tallettaa palvelun käyttöä, palvelun käyttöön liittyviä yhteydenottoja, suora- tai muuta markkinointia ja/tai palvelun kehittämistä varten yksi tai useampi seuraavista palvelunkäyttäjää koskevista henkilötiedoista:
- ikä
- etunimi
- sukunimi
- sähköpostiosoite
- lähiosoite
- muu puhelinnumero
- telefaxnumero
- ammatti
- yritys
- kotipaikka
- mahdollinen palvelukäyttäjän AinaPay Oy:n palveluihin liittyvä käyttäjätunnus ja salasana.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Palvelunkäyttäjän gsm-numero, operaattoritieto ja maksutapahtumia koskevat tiedot kerätään palvelun käytön yhteydessä automaattisesti joko operaattorilta tai suoraan palvelunkäyttäjänä olevalta asiakkaalta riippuen kutakin ostopaikkaa koskevasta AinaPay Oy:n teknisestä ratkaisusta.

Mahdolliset palvelun käytön estoa koskevat pyynnöt saadaan suoraan AinaPay Oy:n asiakkaalta tai asiakkaana olevan alaikäisen palvelunkäyttäjän huoltajalta.

Mahdolliset palvelun käytön ostorajoituksia koskevat tiedot/pyynnöt saadaan mobiilimaksulla myytävien tuotteiden myyjäyhtiöiltä ja/tai alaikäisten asiakkaiden huoltajilta.

Palvelun käyttöä, palvelun käyttöön liittyviä yhteydenottoja sekä suora- tai muuta markkinointia ja palvelun kehittämistä varten tallennetut tiedot (ikä, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, muu puhelinnumero, telefaxnumero, ammatti, yritys, kotipaikka, mahdollinen palvelukäyttäjän AinaPay Oy:n palveluihin liittyvä käyttäjätunnus ja salasana) saadaan suoraan palvelunkäyttäjältä ja alaikäisen palvelunkäyttäjän huoltajalta.

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa hankkia ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle eikä myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalista aineistoa ei ole.

AinaPay Oy:n mobiilimaksupalveluiden asiakasrekisterin ATK:lle tallennetut tiedot sijaitsevat AinaPay Oy:n palvelimilla, joita valvoo ja ylläpitää Nebula Oy. Fyysisen suojauksen toteuttajana toimii Nebula Oy. ATK-järjestelmät ovat lukitussa laitetilassa. Laitetilaan on pääsy vain määrätyillä Nebula Oy:n henkilöillä. Rekisterin käyttöoikeus on AinaPay Oy:n palveluksessa olevilla nimetyillä henkilöillä, jotka ovat allekirjoittaneet vaitiolovelvollisuuden koskien kaikkea rekisterin sisältämää tietoa, joita he työssään käsittelevät.

INFORMOINTI TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

AinaPay Oy:n mobiilimaksupalvelupaikoilla on palvelunkäyttäjien nähtävänä seuraavat ilmoitukset:
- Mobiilimaksupalvelun toteuttaa AinaPay Oy.
- Palvelunkäyttäjä on asiakassuhteessa AinaPay Oy:n kanssa.
- Palvelunkäyttäjän puhelinnumero ja tehdyt ostokset rekisteröityvät AinaPay Oy:n maksuttomaan asiakasrekisteriin.
- Rekisteröinnin tarkoitus on palvelun asianmukaisen toiminnan varmistaminen.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

AinaPay Oy:n mobiilimaksupalvelun käyttäjällä on henkilötietolain 26 § ja 30 §:n mukainen on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa ja kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suora- tai muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona alla olevassa osoitteessa tai lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla osoitteella:

AinaPay Oy
Rekisteriasioista vastaava henkilö/Aki Peuralahti
Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo

Lisätietoja ja -ohjeita tarkastus- ja/tai kielto-oikeuden käytöstä voi pyytää myös puhelimitse rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä: puh. 020 1553 070.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTUS

AinaPay Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan rekisteröinnin tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröityjen tietojen korjaamista, poistamista ja täydentämistä koskevat tiedot osoitetaan edellä mainitulle AinaPay Oy:n asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle edellä mainittuun osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

AinaPay Oy huolehtii siitä, ettei tällainen tieto rekisterinpitäjän oman toiminnan seurauksena leviä, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyin yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli AinaPay Oy katsoo, ettei se ole velvollinen hyväksymään rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, se antaa päätöksestä rekisteröidylle kirjallisen perustellun selvityksen ja ilmoituksen siitä, että rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

AinaPay Oy ilmoittaa tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttajan tai jolta se on saanut virheellisen henkilötiedon, paitsi milloin ilmoittaminen olisi mahdotonta tai vaatisi kohtuutonta vaivaa.

2013 © AinaPay Oy
Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo :: Tel +358 201553070 :: Fax +358 201553072

in english